• 🔥 Εκατομμύρια προϊόντα
  • Βρείτε εύκολα Προσφορές και Καταστήματα
  • Markethub - Το Ελληνικό Marketplace

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

15€

Κωδικός: 385-108185551

Brand: ΤΟΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η αρχή της αξιοκρατίας είναι θεμελιώδης συνταγματική αρχή, καθώς κατοχυρώνει την δυνατότητα του καθενός να καταλαμβάνει δημόσιο αξίωμα, εφ όσον βεβαίως έχει τα κατάλληλα προσόντα. Ως τέτοια προκαλεί το ενδιαφέρον τόσο του νομικού κόσμου, όσο και των απλών ανθρώπων, καθώς συνδέεται με την έννοια της δικαιοσύνης. Το έργο «Η αρχή της αξιοκρατίας στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας» διακρίνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η έκταση εφαρμογής της εν λόγω αρχής. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται τα σχετικά με την τήρηση της επετηρίδας ζητήματα, τα οποία ενδιαφέρουν κυρίως τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη δημοσίων λειτουργών και το τρίτο στις διαδικασίες επιλογής. Τα κεφάλαια αυτά ενδιαφέρουν αυτούς που πρόκειται να διεκδικήσουν μία θέση στο Δημόσιο μέσω των διαδικασιών του Α.Σ.Ε.Π. Στο δεύτερο μέρος αναφέρονται οι αποκλίσεις από την αρχή της αξιοκρατίας. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται οι αποκλίσεις από την εν λόγω αρχή που βασίζονται σε κάποια άλλη διάταξη του Συντάγματος, όπως ευεργετικές διατάξεις υπέρ πολυτέκνων, υπέρ των κατοίκων παραμεθορίων περιοχών, υπέρ σεισμοπλήκτων, οι προσλήψεις ατόμων που επέδειξαν αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς και το ζήτημα των αναγκαστικών μετατάξεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι αποκλίσεις, οι οποίες οφείλονται στην φύση της δραστηριότητος, την οποία πρόκειται να ασκήσει ο δημόσιος λειτουργός. Έτσι, συχνά απαιτείται η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή κάποιας ειδικεύσεως για την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων. Στο ίδιο κεφάλαιο εξετάζεται και το ζήτημα των ορίων ηλικίας για την κατοχή κάποιας θέσεως. Στο τρίτο μέρος η μελέτη παρουσιάζει τις αμφισβητούμενες αποκλίσεις από την αρχή της αξιοκρατίας. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται το ζήτημα της καλύψεως κάποιων «πολιτικών θέσεων» βάσει της αρχής της εμπιστοσύνης και η σχετική με τις προσλήψεις αυτές έννοια της καταδήλου υπεροχής. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η σχέση της αρχής της αμεροληψίας με την αρχή της αυτοδεσμεύσεως της Διοικήσεως. Τέλος, υπάρχει ένα κεφάλαιο για άλλες περιπτώσεις. Το έργο συμπληρώνεται από ελληνική και αλλοδαπή βιβλιογραφία καθώς και χρήσιμο αλφαβητικό ευρετήριο. Απευθύνεται σε κάθε εφαρμοστή του δικαίου που ερευνά την αρχή της αξιοκρατίας είτε σε θεωρητικό είτε σε νομολογιακό επίπεδο.